نشانی : تهران، خیابان دکتر شریعتی, روبروی ایستگاه مترو شریعتی, نبش خیابان زیبا, ساختمان زیبا پلاک 66-64, طبقه سوم​, واحد ۹
تهران ، خیابان دکتر شریعتی , روبروی ایستـگاه مترو شریعتی , نبش خیابان زیبا , ساختمان زیبا پلاک 64-66 , طبقه سوم​ , واحد 9
021-91015050

دانلود فریمور تجهیزات TVT

NVR

N0L

TD-3116B2
TD-3132B2
TD-3132B4
TD-3116B2-16P
TD-3132B4-16P
TD-3316B2-16P
TD-3116B4
TD-3116B1
TD-3316B1
TD-3116B1-8P
TD-3316B1-8P
TD-3104B1H
TD-3108B1H
TD-3104B1H-4P
TD-3108B1H-8P
TD-3108B2H-8P

 

N0M

TD-3104B1
TD-3108B1
TD-3104B1-4P
TD-3108B1-8P


N0I

TD-3532H8
TD-3564H8
TD-3316H2
TD-3332H2
TD-3332H4
TD-3316H4
TD-3332H4-16P
TD-3308H2
TD-3532H8-16P
TD-3516H8
TD-3316H4-16P


N1I-RAID

TD-N128E
TD-N064E

 

N2I-RAID

TD-3332B8
TD-3364B8
TD-N128E
TD-N064E
TD-3332B8-A1


N0J

TD-3204H1 
TD-3208H1
TD-3216H1
TD-3204H1-C
TD-3208H1-C
TD-3208H2-C
TD-3216H2-C
TD-3204H1-C-A


N0K-POE

TD-3204H1-4P 
TD-3204H1-4P-C
TD-3208H1-8P
TD-3208H2-8P
TD-3208H1-8P-C
TD-3208H2-8P-C

 

N3I

TD-3364B4


N4I-A1

TD-3532H8-16P-A1 
TD-3332H2-A1
TD-3532H8-A1
TD-3316H4-16P-A1
TD-3316H2-A1
TD-3332H4-A1
TD-3332H4-16P-A1
TD-3316H4-A1


N0N

TD-3308B1-8P-A1 
TD-3316B2-8P-A1
TD-3316B4-16P-A1
TD-3316B2-A1
TD-3308B1-A1
TD-3316B4-A1
TD-3316B2-16P-A1
TD-3308B1N-A1
TD-3316B2N-A1

 

N2P


TD-3516B4-A2
TD-3532B4-A2
TD-3508B1-8P-A2

DVR

D00

TD-2708TS-CL
TD-2104TS-CL
TD-2108TS-CL
TD-2004TH
TD-2104TS-C
TD-2704TS-C
TD-2704TS-CL
TD-2008TS-CL


D01

TD-2116TS-CL 
TD-2008TH
TD-2108TS-C
TD-2108TS-S
TD-2116TS-CL
TD-2716TS-CL
TD-2704AS-P
TD-2704AS-PR
TD-2708AS-C
TD-2704TS-P
TD-2704TS-PR
TD-2708TS-C
TD-2708TS-S


D02

TD-2716TE-C
TD-2116TS-C
TD-2716TC-C
TD-2716TD-C
TD-2716TD-C-A
TD-2016TH
TD-2116TS-C
TD-2716TS-C


D03

TD-2704TS-HP
TD-2104TS-HP
TD-2708TS-HC
TD-2108TS-HC


D04

TD-2716TE-HC 
TD-2716TE-HC-A
TD-2116TS-HC
TD-2716TC-HC
TD-2716TD-HC


D05
TD-2932TD-HP 


D06
TD-2704TS-HC
TD-2104TS-HC


D07
TD-2104TS-CL-C
TD-2004TS-CL


D12
TD-2708TS-PR
TD-2708TE-PR
TD-2116TS-S
TD-2716TS-S


D14
TD-2708TE-HP
TD-2708TS-HP
TD-2108TS-HP


D42
TD-2716TE-PR
TD-2716TC-PR
TD-2732TC-C
TD-2716TD-PR
TD-2732TD-C-A
TD-2732TE-C
TD-2732TD-C


D44
TD-2716TE-HP
TD-2716TE-HP-A
TD-2716TC-HP
TD-2116TE-HP
TD-2708TE-HK
TD-2732TD-HC
TD-2732TC-HC


D52
TD-2732TD-PR

*جهت فعالسازی قابلیت P2P در دوربین های C12 از این فایل استفاده فرمایید.

دانلود فریمور تجهیزات TVT

NVR

N0L

TD-3116B2
TD-3132B2
TD-3132B4
TD-3116B2-16P
TD-3132B4-16P
TD-3316B2-16P
TD-3116B4
TD-3116B1
TD-3316B1
TD-3116B1-8P
TD-3316B1-8P
TD-3104B1H
TD-3108B1H
TD-3104B1H-4P
TD-3108B1H-8P
TD-3108B2H-8P

 

N0M

TD-3104B1
TD-3108B1
TD-3104B1-4P
TD-3108B1-8P


N0I

TD-3532H8
TD-3564H8
TD-3316H2
TD-3332H2
TD-3332H4
TD-3316H4
TD-3332H4-16P
TD-3308H2
TD-3532H8-16P
TD-3516H8
TD-3316H4-16P


N1I-RAID

TD-N128E
TD-N064E

 

N2I-RAID

TD-3332B8
TD-3364B8
TD-N128E
TD-N064E
TD-3332B8-A1


N0J

TD-3204H1 
TD-3208H1
TD-3216H1
TD-3204H1-C
TD-3208H1-C
TD-3208H2-C
TD-3216H2-C
TD-3204H1-C-A


N0K-POE

TD-3204H1-4P 
TD-3204H1-4P-C
TD-3208H1-8P
TD-3208H2-8P
TD-3208H1-8P-C
TD-3208H2-8P-C

 

N3I

TD-3364B4


N4I-A1

TD-3532H8-16P-A1 
TD-3332H2-A1
TD-3532H8-A1
TD-3316H4-16P-A1
TD-3316H2-A1
TD-3332H4-A1
TD-3332H4-16P-A1
TD-3316H4-A1


N0N

TD-3308B1-8P-A1 
TD-3316B2-8P-A1
TD-3316B4-16P-A1
TD-3316B2-A1
TD-3308B1-A1
TD-3316B4-A1
TD-3316B2-16P-A1
TD-3308B1N-A1
TD-3316B2N-A1

 

N2P


TD-3516B4-A2
TD-3532B4-A2
TD-3508B1-8P-A2

DVR

D00

TD-2708TS-CL
TD-2104TS-CL
TD-2108TS-CL
TD-2004TH
TD-2104TS-C
TD-2704TS-C
TD-2704TS-CL
TD-2008TS-CL


D01

TD-2116TS-CL 
TD-2008TH
TD-2108TS-C
TD-2108TS-S
TD-2116TS-CL
TD-2716TS-CL
TD-2704AS-P
TD-2704AS-PR
TD-2708AS-C
TD-2704TS-P
TD-2704TS-PR
TD-2708TS-C
TD-2708TS-S


D02

TD-2716TE-C
TD-2116TS-C
TD-2716TC-C
TD-2716TD-C
TD-2716TD-C-A
TD-2016TH
TD-2116TS-C
TD-2716TS-C


D03

TD-2704TS-HP
TD-2104TS-HP
TD-2708TS-HC
TD-2108TS-HC


D04

TD-2716TE-HC 
TD-2716TE-HC-A
TD-2116TS-HC
TD-2716TC-HC
TD-2716TD-HC


D05
TD-2932TD-HP 


D06
TD-2704TS-HC
TD-2104TS-HC


D07
TD-2104TS-CL-C
TD-2004TS-CL


D12
TD-2708TS-PR
TD-2708TE-PR
TD-2116TS-S
TD-2716TS-S


D14
TD-2708TE-HP
TD-2708TS-HP
TD-2108TS-HP


D42
TD-2716TE-PR
TD-2716TC-PR
TD-2732TC-C
TD-2716TD-PR
TD-2732TD-C-A
TD-2732TE-C
TD-2732TD-C


D44
TD-2716TE-HP
TD-2716TE-HP-A
TD-2716TC-HP
TD-2116TE-HP
TD-2708TE-HK
TD-2732TD-HC
TD-2732TC-HC


D52
TD-2732TD-PR

*جهت فعالسازی قابلیت P2P در دوربین های C12 از این فایل استفاده فرمایید.